Питання оплати та охорони праці

11.12.2012

Дотримання мінімальної заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях  усіх форм власності 

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою для підприємств усіх форм власності та господарювання (ст.3 Закону України «Про оплату праці»).

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).

З введенням  нового розміру мінімальної заробітної плати  кожен роботодавець та найманий працівник повинен розуміти важливість та життєву необхідність дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, які можуть бути забезпечені тільки при укладенні відповідних трудових договорів з найманими працівниками. При цьому лише  мінімальний розмір заробітної плати, гарантований державою, дає соціальні гарантії  на випадок безробіття, хвороби, трудового каліцтва та право  на  зарахування страхового пенсійного забезпечення.

Слід також врахувати керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що у колективних договорах та трудових договорах розмір мінімальної заробітної плати  повинен бути встановлений відповідно до  Закону України «Про Державний бюджет України».

Колективний  договір – гарантія соціального захисту працюючих

Згідно Кодексу законів про працю України та  Закону України «Про колективні договори та угоди»  колективні договори є правовими актами, які укладають обов’язково для соціально-економічного та трудового захисту працівників, де використовується наймана робоча сила, на всіх підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, які мають право юридичної особи.

Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом з однієї сторони та профспілковою організацією, а у разі відсутності профспілкової організації, уповноваженим трудовим колективом.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, зокрема;

- зміни в організації виробництва і праці;

- забезпечення продуктивної зайнятості;

- нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших  видів трудових виплат /доплат, надбавок, премій/;

- встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

- режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

- умов і охорони праці.

Умови колективного договору і угод, укладених відповідно до чинного законодавства, є обов’язковим для підприємств, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали.

Колективний договір, угода набирають чинності з дня їх підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі, угоді.

У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи внесення змін до чинного колективного договору. 

У разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.  

Усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором власником або уповноваженим ним органом.  

Проект колективного договору обговорюється у трудовому колективі і відноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.

Зміни і доповнення  до колективного договору можуть вноситися протягом всього терміну його дії тільки за взаємною згодою сторін у встановленому ними порядку.

Колективний   договір  підлягає  повідомній  реєстрації   в   управління  праці  та соціального захисту населення (три примірника). Копія  колективного договору зберігається  реєструючим органом.

Зміни і доповнення до угоди, колективного договору, підлягають повідомній реєстрації в порядку, визначеному відповідним Положенням.

За зміст колективного договору та відповідність її чинному законодавству несуть повну відповідальність сторони, які її уклали.

 Укладання трудових договорів з найманими працівниками   – обов’язок кожного роботодавця

З метою забезпечення виконання Кодексу Законів «Про працю України», завдань Кабінету Міністрів України щодо повного погашення заборгованості з виплати заробітної плати, забезпечення державних мінімальних гарантій оплати праці та захисту прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками  проводиться відповідна робота, спрямована на підвищення рівня заробітної плати, стабілізацію її поточних виплат,  створення нових та легалізації існуючих робочих місць.

При виконкомі міської ради діє міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, яка утворена та  затверджена відповідним рішенням виконкому від 20 жовтня 2009 року № 248 «Про міську робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення».

Міська робоча група здійснює контроль за дотриманням, підприємствами, установами та організаціями міста усіх форм власності, законодавства про працю, координує діяльність підприємств, установ та організацій щодо забезпечення легального використання роботодавцями праці найманих працівників та офіційної виплати заробітної плати.       

Не уклавши трудовий договір наймана особа втрачає:

-   трудовий стаж;

-   пенсійне забезпечення;

-   допомогу на випадок безробіття;

-   виплати за листами непрацездатності;

-   виплати у зв’язку з нещасним випадком, професійним захворюванням;

-   отримання щорічної оплачуваної відпустки; 

 Найманим працівникам слід знати, що укладення трудового договору у письмовій формі дає можливість перевірити особисто, чи сплачуються страхові внески до Пенсійного фонду і у якій сумі, адже страховий пенсійний стаж працівнику зараховується тільки при укладенні трудового договору, оплаті мінімального страхового внеску, тобто від мінімальної заробітної плати, і, коли працівнику встановлено 0,5 розміру мінімальної заробітної плати, то, відповідно, він матиме лише півроку страхового стажу.

Період роботи за трудовим договором заноситься в трудову книжку найманого працівника та засвідчується печаткою центру зайнятості.

Цей договір захищає права найманого працівника, оскільки в ньому обумовлюється розмір заробітної плати, який має бути не меншим від її мінімального розміру, визначається тривалість робочого часу та перерви (тривалість робочого часу не може перевищити 40год. на тиждень), визначаються вихідні дні, оплачувальна відпустка, що має бути не менш ніж 24 календарні дні. 

Дотримання законодавства з охорони праці на підприємствах, в установах та організація усіх форм власності

Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці.

 Питання охорони праці регулюється Законом України «Про охорону праці» та іншими нормативно-правовими актами, яких повинні дотримуватись як юридичні так і фізичні особи.

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору (ст.5 Закону України «Про охорону праці»).        

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

За  характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться:

-  з усіма працівникам, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці, індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

 Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю) з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці;

для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж  проводиться з працівниками на робочому місці

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

- при зміні технологічного процесу;

- при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

-  при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

- при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства, оформляються наряд-допуск, наказ або розпорядження;

- при ліквідації аварії або стихійного лиха.

З метою соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, приймаються заходи щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці, та у відповідності з нормативно-правовими актами про охорону праці (ст. 7 Закону України «Про охорону праці»).

Для створення безпечних умов праці необхідно  постійно проводити заходи спрямовані на належні, безпечні і здорові умови праці, забезпечувати працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами (ст..8 Закону України «Про охорону праці).

 Проведення атестації робочих місць за умовами праці – обов’язок  кожного роботодавця

Відповідно до Кодексу Законів України “Про працю”, Законів України “Про охорону праці”, “Про пенсійне забезпечення”, ”Про відпустку” та постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.1992 №442 “Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” на підприємствах і в організаціях усіх форм власності й господарювання, де технологічний процес та використовуване обладнання є джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також їхніх нащадків, як тепер, так в майбутньому, проводиться атестація робочих місць за умовами праці.

Основна мета атестації робочих місць полягає у регулюванні відносин між власником та працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих  та шкідливих умовах.

Підставою для проведення атестації робочих місць є наявність у штатному розписі підприємства, установи та організації професій та посад, які входять до складу Списків №1, №2 виробництв, робіт, професій, посад, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах ( затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 36), а також Списків виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників  в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими умовами праці та за особливий характер праці (затверджений  постановою Верховної Ради України від 15 листопада 1996 р. № 505/96- ВР).

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, установи та організації.

Результати атестації за умовами праці є основою для вирішення питань щодо надання пенсій за віком на пільгових умовах, на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, та Переліку, за яким установлюється скорочена тривалість робочого тижня, а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників.

 Порядок  проходження альтернативної (невійськової)  служби

Відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову службу)  громадяни України мають право на проходження альтернативної (невійськової) служби, якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і якщо вони належать до діючих відповідно до законодавства релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.

На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідне рішення комісією у справах альтернативної служби.

Для вирішення питання про направлення на альтернативну службу  громадянин після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду призову на строкову військову службу особисто подає письмову заяву до комісії у справах альтернативної (невійськової) служби за місцем проживання. Комісія у справах альтернативної(невійськової) служби створена при виконкомі Острозької міської ради.

Заява громадянина про направлення на альтернативну службу розглядається комісією протягом календарного місяця після її надходження в присутності громадянина.

Громадянин, щодо якого комісія прийняла відповідне рішення, повинен звернутися протягом п’яти календарних днів до військового комісаріату, в якому він перебуває на військовому обліку.

Військовий комісаріат знімає громадянина з військового обліку у зв’язку з проходженням альтернативної служби і видає йому військовий квиток з відміткою: «Знятий з військового обліку у зв’язку з рішенням комісії у справах альтернативної (невійськової) служби»..

 Громадянин  зобов’язаний з’явитися для проходження альтернативної служби у визначені в направленні місце і строки.

Власник підприємства, установи, організації зобов’язаний укласти з громадянином, який прибув для проходження альтернативної служби, в установленому порядку письмовий строковий трудовий договір на строк альтернативної служби, забезпечити його зазначеною в направленні роботою і протягом п’яти календарних днів письмово повідомити про це комісію та надіслати до комісії, яка видала направлення корінець направлення.

Строк альтернативної служби становить  18 місяців, а для осіб, які мають повну вищу освіту, тобто закінчили вищі заклади освіти 111 та 1У рівня акредитації (інститут, консерваторію, академію, університет з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра), - 13,5 місяців.

Під час проходження альтернативної служби громадянинові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів. За перший рік альтернативної служби відпустка надається після відпрацьованих 11 календарних місяців.

Комісія визначає день закінчення проходження альтернативної служби, враховуючи використання громадянином робочого часу протягом усього періоду служби.

Громадянин після звільнення з альтернативної служби  протягом п’яти  календарних днів зобов’язаний стати на облік у військовому комісаріаті за місцем проживання.

Необхідні роз’яснення, консультації та методична допомога з питань оплати та охорони праці,  проходження альтернативної служби надається відділом з питань праці  управління праці та соціального захисту населення виконкому Острозької міської ради за адресою:  . м. Острог, вул. Кн. Острозьких, 22/г, каб. №5, тел. 3-00-67.

 

 

 

ОРГАНИ ВЛАДИ
 
МІСТА ПОБРАТИМИ

Місто побратим - Берунь

Місто побратим - Сандомир

Місто побратим - Гнев

Місто побратим - Моравський Берунь
 
БАНЕРИПрограма дердавної підтримки енергоефективності

Національної дитяча гаряча лінія

Офіційний веб-сайт Державного реєстру виборців


Національний університет «Острозька академія»

Будівельна компанія «Вежа»

Острозька фабрика художньої кераміки

Шлях Гедеміновичів